Modlitby obvyklé

 •  
  Za kněze ve farnosti (z kancionálu č. 049D)

  049D – Za kněze ve farnosti

  Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, tvého služebníka a správce Božích tajemství.
  Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty.
  Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům.
  Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
  Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení.
  Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu.
  Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe

 •  
  Modlitba duchovního svatého přijímání

  042 - Modlitba duchovního svatého přijímání 

  Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. 

  Věřím, že mě miluješ. 

  Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
  Ty jsi, Bože, má síla. 

  Toužím po tobě. 

  A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. 

  Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 •  
  Svatý archanděli Michaeli (obě verze)

  1.Svatý Michaeli, archanděli,
  braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. 
  Kníže nebeského vojska,
  svrhni božskou mocí do pekelné propasti
  satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
  Amen.

  2. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; 
  proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, 
  nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. 
  Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé, 
  kteří ke zkáze duší světem obcházejí, 
  božskou mocí do pekla svrhni. 
  Amen. 

 •  
  Maria pomoz, přišel čas

  Maria, pomoz, přišel čas,

  milostná Matko, slyš náš hlas!

  V nebezpečí a strádání

  přímluva Tvá nás ochrání.

   

  Lidská kde síla bezmocná,

  Tvá kyne ruka pomocná;

  neoslyš proseb dítek svých,

  k Tobě tak vroucně lkajících;

   

  Matkou ukaž se laskavou,

  sešli nám v nouzi pomoc svou;

  Maria, pomoz, přišel čas,

  milostná Matko, slyš náš hlas.

   

  Amen.

 •  
  Zdrávas Královno

  Zdrávas Královno, matko milosrdenství,
  živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

  K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
  k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
  v tomto slzavém údolí.
  A proto, orodovnice naše,
  obrať k nám své milosrdné oči
  a Ježíše, požehnaný plod života svého,
  nám po tomto putování ukaž,
  ó milostivá,
  ó přívětivá,
  ó přesladká, Panno Maria!

 •  
  Pod ochranu tvou

  Pod ochranu tvou se utíkáme,
  svatá Boží Rodičko.

  Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
  ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
  Panno slavná a požehnaná!
  Paní naše,
  prostřednice naše,
  orodovnice naše,
  u Syna nám smilování vypros,
  Synu svému nás doporuč,
  k Synu svému nás doprovoď.

 •  
  Věřím v jednoho Boha (Vyznání víry nicejsko-konstantinopolské)

  Věřím v jednoho Boha,
  Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
  všeho viditelného i neviditelného.

  Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
  jednorozeného Syna Božího,
  který se zrodil z Otce přede všemi věky:
  Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
  zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
  skrze něho všechno je stvořeno.

  On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
  Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny
  a stal se člověkem.

  Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
  byl umučen a pohřben.
  Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
  Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
  A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
  a jeho království bude bez konce.

  Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
  který z Otce i Syna vychází,
  s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
  a mluvil ústy proroků.

  Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
  Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
  Očekávám vzkříšení mrtvých
  a život budoucího věku.

  Amen.