Pravidelné aktivity v naší farnosti

Pravidelné aktivity v naší farnosti

 •  
  Modlitba za národ

  Tradiční "Modlitba za národ" je každého 28. dne v měsíci v pražské katedrále. Ne každý se jí může zúčastnit, proto jsme tuto modlitbu za národ jsme přenesli do naší farnosti. Aby se tyto akce nepotkávaly, tak máme termín každé novoluní. Základem modlitby je růženec, pak přiblížení českého světce nebo světice a procházka na Hrad do Kaple. V kapli zpíváme hymny českou i slovenskou.

   

 •  
  První čtvrtky (čtvrtky před prvním pátkem)

  Jsou to čtvrtky před prvním pátkem, takže někdy to není první čtvrtek v měsíci. Koná se modlitba za mír na Hradě. Skládá se z modlitby růžence, mše sv., zpěvů z Taizé apod. a průvodu okolo kaple se svícemi. Ve mši sv. se modlíme zvláště za mír. 

  vecerni-modlitby-na-hrade

  Večerní modlitby na Hradě

  2.5.2024
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715078678_663a0616a5219869243570_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715078680_663a06182add5955109030_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715078681_663a0619895b0075572380_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715078683_663a061ba07f0819426690_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715078685_663a061d31b4f857591304_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083384_663a18781e693124954456_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083393_663a1881e6d40636881300_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083398_663a1886dac73058599917_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083402_663a188a07bdd584894315_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083415_663a18977ee9d467286003_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083427_663a18a377cd7242744135_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083437_663a18ad7b7d6325864062_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083440_663a18b0daeca006180874_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083448_663a18b8393c5079395358_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/farnostmladavozice.cz/img/gallery/images/3827/999_1715083458_663a18c223b28989115865_thumb.jpg

 •  
  První pátky
  U nás se konají při páteční večerní mši s litaniemi a zásvětnou modlitbou k  Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (v kancionálu č. 65 a 66)
  • Zaslíbení ctitelům Srdce Pána Ježíše
   (z kostela sv. Václava na Smíchově) :


   1. Dám jim všechny milosti jejich stavu potřebné.
   2. V jejich rodinách vzbudím klid a štěstí.
   3. Potěším je v jejich utrpení.
   4. Budu jejich útočištěm v životě i ve smrti.
   5. Budu žehnat jejich podnikům.
   6. Požehnám zvláště domu i bytu, kde uctíván bude obraz můj.

   Jiná modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu :


   Božský Spasiteli můj, jenž jsi zvláštní milosti slíbil těm, kteří Božské Srdce Tvé uctívají, shlédni milostivě na utrpení mé a vyslyš pokornou prosbu mou, kterou Ti předkládám.

   Ježíši můj, nad Tebe jiného nemám, Ty jsi má všechna naděje, můj život, můj celý svět. Proto dej mi tu milost, abych Srdce Tvé vždy víc a více miloval, podle jeho přání žil, v jeho lásce zemřel a s ním na věky spojen byl.

   Na svátek sv. apoštola Jana r. 1673 klečela svatá Markéta Marie Alacoque před svatostánkem a modlila se. Tu se jí poprvé zjevil Spasitel, ukázal jí své Srdce na plamenném trůně, zářící jako slunce, ovinuté trnovou korunou, ozdobené křížem a řekl jí :"Srdce mé je naplněno láskou k lidem tolik, že již nemůže v sobě zadržet plameny hořící lásky. Musí je tvým prostřednictvím vylíti a lidem zjeviti, aby je obohatilo nebeskými poklady. Tobě zjevím cenu oněch pokladů : jsou to milosti uzdravující a posvěcující, které jedině mohou lidstvo vytrhnout z propasti záhuby.
   V neděli po Božím Těle 16. června 1675 se zjevil Spasitel sv. Markétě potřetí. Řekl : "Viz toto srdce, které tolik milovalo lidi, že se nešetřilo, nýbrž vyčerpalo se a zničilo, aby jim ukázalo svou lásku. Odměnou dostávám za to od mnohých jen nevděk, pro jejich neuctivost a svatokrádeže, jejich chladnost a pohrdání, jak se mnou zacházejí právě v této svátosti lásky. Co mne však mnohem více bolí, je, že jsou to i duše mně zasvěcené, které takto se mnou zacházejí." Potom ji žádal, aby mu dostičinila za onen nevděk světa. Poprosil ji, aby přistupovala každý první pátek každého měsíce k svatému přijímání a tak aby podle svých sil napravila urážky, kterých se v tomto měsíci dostalo nejsvětější Svátosti.
   Takovým soukromým zjevením se nemusí věřit. Avšak musíme připustit, že duše vyvolené a svaté hlouběji vnikají do pravd Božích a jejich vidění mohou být pravdivá. Pravdivost těchto zjevení může být potvrzena bezúhonností jejího života a pronásledováním. Hlavně Jansenisté pronásledovali úctu k Božskému Srdci Páně. V Rakousku byla dokonce státem zakazována. Jezuita Maxmilián Hell ve Vídni rozdával knížečku o Srdci Páně a musel zaplatit 500 zlatých pokuty. Císař Josef II. dával obrazy Srdce Páně přemalovat, aby prý "neurážely oko vzdělaných lidí". Sv. Markéta o jansenistickém pronásledování psala : "Satan rozvířil tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto pobožností bylo vytrženo z jeho moci již mnoho duší, o kterých se domníval, že už je má zajištěny."
   Sv. Gertruda byla jednou u vytržení a viděla sv. apoštola Jana. Zeptala se ho : "Svatý Jane, ty jsi dlel u Srdce Páně, Proč jsi nám nezjevil tajemství tohoto svatého Srdce ?" Na to Jan odpověděl : "Mým úkolem bylo, zjevit tajemství Božího Slova. Avšak v době poslední, kdy bude mezi lidem nejhůře, kdy láska ochladne na světě : v této době Spasitel sám zjeví lidstvu tajemství svého Srdce, aby svět v lásce ochladlý se znovu jeho božskou láskou zapálil.
   (z brožurky "Znáš toto srdce", vydal Exerciční dům, Frýdek, r. 1932)

 •  
  První soboty

  První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. (U nás většinou v sobotu v 8 hodin ráno, může se měnit - dle rozpisu bohoslužeb.)

  Už sv.Pius X. poskytl 3.6.1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
  Benedikt XV. dne 9.11.1920 potvrdil smírnou sobotu.
  Je to splnění jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních.

  Dne 10.12.1925 se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí:
  "Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním;
  nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností.
  Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi,
  které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci
  vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír
  a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence."
  ( K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí,
  že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence
  nebo se pomodlíme druhý růženec.
  Také stačí čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích.
  Jde o první soboty v měsíci a ne vždy o první soboty po prvním pátku. )

  Dne 15.srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone se slovy:
  "Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět,
  tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci ... Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa.
  Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé
  neposkvrněné Matky.

  Má dcero,
  skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení.
  Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více.
  Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky.
  To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce
  (stejně jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem,
  aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.
  Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti.
  Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto:
  "Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory,
  kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty.
  Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni."

   

  Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti
  po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

  1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
  2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
  3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
  4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
  5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
  6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
  7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
  8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
  9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
  10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
  11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
  12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
  13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
  14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
  15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
  16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
  17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
  18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
  19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
  20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. .
  21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
  22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
  23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
  24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
  25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
  26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
  27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
  28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
  29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
  30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
  31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
  32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
  33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

  K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení":
  "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

 •  
  Modlitby matek

  Konají se ve čtvrtek v 15 hodin, ale bylo by vítané založit společenství další, protože toto je již plné.

 •  
  Živý růženec

  Každý člen se denně se modlí jeden desátek růžence, každý jiné tajemství, takže dohromady dají celý růženec.