Pečuj o své srdce! – tak se nazývá knížečka, kterou nechal papež František rozdat na náměstí sv. Petra ve Vatikánu těm, kdo se v neděli 22. února 2015 zúčastnili pravidelné modlitby Anděl Páně. Jedná se o stručný souhrn Ježíšova poselství a učení, základních bodů víry a tradičních projevů duchovního života, jako je četba Božího slova a večerní zpytování svědomí.

„Postní doba je poutí obrácení, jejímž středem je srdce,“ řekl papež František. Je proto třeba […] „pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím, na němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“ Proto zde z této brožurky přetiskujeme směrnice pro zpytování svědomí, jež spočívá v tom, že se ptáme sami sebe, čeho zlého jsme se dopustili a co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samým.

Modlitba za dobré zpytování svědomí

 

Potřebuji tě, Pane, dennodenně jako svého učitele. Dej mému svědomí jasnost, která jediná dokáže vytušit tvého Ducha. Mé uši jsou hluché, nemohu slyšet tvůj hlas. Můj pohled je zakalený, nemohu vidět tvá znamení. Jedině ty mi můžeš zbystřit sluch, projasnit zrak a očistit srdce.
Nauč mě sedět u tvých nohou a naslouchat tvému slovu.
Amen.

Ve vztahu k Bohu

 • Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?
 • Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?
 • Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?
 • Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?
 • Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?
 • Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?
 • Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?
 • Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním

 • Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?
 • Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?
 • Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedlnosti?
 • Starám se o chudé a nemocné?
 • Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester?
 • Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“?
 • Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?
 • Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?
 • Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?
 • Ctím a respektuji své rodiče?
 • Odmítl jsem přijmout nově počatý život?
 • Dopustil jsem se zničení daru života (i nenarozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?
 • Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě

 • Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?
 • Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?
 • Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?
 • Jak využívám čas, který mám k dispozici?
 • Nejsem líný?
 • Chci, aby mě všichni obsluhovali?
 • Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?
 • Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?
 • Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?

Modlitba lítosti
Ježíši, je mi líto, že jsem znovu selhal. Občas bylo pokušení nadmíru velké, někdy byla má důvěra v Tebe velice malá. Děkuji ti, že mi chceš znovu a znovu odpouštět. Slibuji ti, že posilněn svatou zpovědí opět začnu bojovat o nový život, o život, který by se ti líbil.
Prosím tě, posilni mě pro všechny boje, které teprve přijdou, a dej, ať si vědomuji, že tě mám jako spolubojovníka na své straně. Jsem šťastný, že se mnou počítáš a máš se mnou ještě mnohé plány. Nedopusť, můj Bože, abych se nechal odradit zklamáními, která ti připravuji.
Amen.

 

Zdroj: Pro vnitřní potřebu vydalo v roce 2015 Biskupství brněnské