Papež František 21. ledna 2024 vyhlásil "Rok modlitby" před nadcházejícím Jubilejním rokem 2025 a vybídl věřící, aby se modlili za jednotu křesťanů a za mír na celém světě. K roku modlitby vyšla modlitební příručka  "Nauč nás modlit se" .
 
V dějinách se slaví Svatá léta dvojí, buď řádná, odpovídající kulatým výročím Kristova narození, kterých bylo dosud 26, nebo mimořádná, při jiných příležitostech, kterých bylo dosud více než 90.
 
Jubilea mají původ v III. Knize Mojžíšově, podle které se každých 50 let z Hospodinova nařízení vyhlašoval Svatý (Milostivý) rok. Během něj se neobdělávala pole, vracela se zabavená půda, propouštěli se otroci. Samotný výraz "jubileum" se odvozuje od výrazu "yobel" - od trouby ze skopového rohu, která začátek Svatého roku ohlašovala.
 
Křesťanský svatý rok nese hluboce duchovní významy. Má upevňovat víru, vést k bratrské solidaritě a společenství uvnitř církve i ve společnosti. Volá a vyzývá věřící k upřímnějšímu a důslednějšímu vyznávání víry v Krista.
 
První Svatý rok v církevních dějinách vyhlásil v roce 1300 papež Bonifác VIII. bulou Antiquorum habet digna fide relatio datovanou 22. února na svátek Stolce sv. Petra. V roce 1350 pak Klement VI. prohlásil další jubileum a rozhodl, že milostivá léta budou příště slavena každých 50 let. Později papež Pavel II. v roce 1470 ustanovil, že se jubilea mají slavit každých 25 let.
 
Pokud se tedy jubileum váže na stanovené periody, označuje se za řádné, pokud je spojeno s jinou událostí, hovoří se o něm jako o mimořádném. Poslední mimořádná Svatá léta prohlásil Pius XI. v roce 1933 a Jan Pavel II. v roce 1983 jako výročí Vykoupení.
 
V nedávných dějinách pak papež Lev XIII. prohlásil jubileum, kterým začalo 20. století a v roce 1950 papež Pius XII. otevíral jubileum s odkazem na nedávno skončenou světovou válku v duchu velké modlitby za mír: "Mír v duších, mír v rodinách, mír ve vlasti, mír mezi národy..."
 
Při jubileu v r. 1975, vyhlášeném jako Svatý rok obnovy a usmíření, připomínal papež Pavel VI., že pro křesťana představuje novou životní etapu. Jubilejní rok 2000 začal nové tisíciletí. Svatou bránu Baziliky sv. Petra otevíral Jan Pavel II. "Naší branou je Kristus," zdůrazňoval: "Buď pro nás Bránou, která nás přivádí k tajemství Otce. Udělej, aby nikdo nezůstával vyloučen z Jeho objetí plného milosrdenství a pokoje."
 
Milosrdenstvím se vyznačoval mimořádný Svatý rok 2016, vyhlášený papežem Františkem. "Byl to Svatý rok milosrdenství. Buďte milosrdní jako Otec." Svatý rok, ve kterém Pán opět ukazoval lidem cestu smíření. 
 
V naší diecézi máme k roku modlitby tato modlitební setkání, a v Mladé Vožici je večerní modlitební setkání každý měsíc.