MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (ŽALM 27,7)

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:

■ Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. ■ Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. ■ Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. ■ Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. ■ Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat. ■ Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. AMEN

Modlitba Ministerstva obrany


Nejmilejší a vždy chvályhodný Otče, který panuješ nad všemi prostory.

Jak sladké je myslet na Tvé jméno.

Tvoje láska proniká všemi propastmi stvoření a uchvacuje naše srdce.

Prosíme Tě za nás všechny na Zemi.

Dej nám své světlo a svůj oheň.

Odpusť nám všechno, čím jsme Tě zraňovali.

Pomoz nám odpustit bratřím, kteří nedokáží milovat.

Vymyť ze světa veškerý hřích.

Prosíme Tě o to, aby tě všechny tvoje děti mohly poznat.
Otče náš, dej, abychom tě mohli věčně milovat.

Prosíme tě, vyslyš nás a daruj nám všem radost a mír v tomto poznání.“

 

Bože, Otče náš, 

Ty který jsi dobrý ve své pokoře, velikosti a všemohoucnosti, 

prosíme Tě, dej nám pocítit svou Božskou všudypřítomnost 

a svůj láskyplný úsměv.

 

Můj Bože, 

miluji Tě z celého srdce svého, 

z celé duše své, ze vší síly své,

ze vší mysli své, 

miluji Tě nade všecko, 

protože jsi nekonečně dobrý...

Neznámý autor, redakčně upraveno.

 •  
  Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:

  Pane Ježíši Kriste,
  učil jsi nás být milosrdnými,
  jako je milosrdný nebeský Otec,
  a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
  Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

  Tvůj láskyplný pohled
  osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
  cizoložnici a Marii Magdalénu
  od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
  přiměl Petra plakat, když tě zradil,
  a zaručil kajícímu zločinci ráj.
  Dej, ať každý z nás
  slyší tvá slova určená samařské ženě,
  jako bys je říkal nám:
  „Kdybys tak znala Boží dar!“

  Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
  Boha, který projevuje svou všemohoucnost
  nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
  dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
  tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

  Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
  byli podrobeni slabosti,
  a tak mohli soucítit s těmi,
  kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
  dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
  zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

  Sešli svého Ducha
  a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
  aby se Svatý rok milosrdenství
  stal rokem Hospodinovy milosti
  a aby tvá církev s obnoveným nadšením
  mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
  vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
  a navrátit zrak slepým.

  Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
  o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
  s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

  Amen.

 •  
  Z Lomečku

  Milosrdný Bože, Ty znáš srdce každého z nás.

  Na přímluvu Panny Marie Lomecké se svěřuji zcela do Tvých rukou a prosím Tě, nauč mě v konkrétních rozhodováních a situacích mého života více vidět Tvá znamení a nespoléhat jen na svoje schopnosti a síly.

  Ukazuj mi své cesty, Bože.

  Cesty tohoto dne, týdne, roku, života ...

  A dávej mi sílu a odvahu se po nich stále nově vydávat.

  Amen

 •  
  Modlitba Vlč. Zlatka Sudače

  Dobrý Otče náš, shlédni dolů na nás všechny a naše rodiny,
  na všechny, kteří byli doporučeni do našich modliteb,
  na naše duchovní pastýře, 
  a vylij své svaté požehnání na nás všechny…
  Požehnej tento den, veškeré práce, co děláme, všechny lidi, které potkáme.
  Požehnej naše myšlenky, pocity, slova a činy.
  Požehnej a osviť všechny naše nepřátele a chraň nás před jejich zlobou.
  Drahý Bože, do Tvých rukou svěřuji každého z nás.
  Smiluj se nad námi pro své milosrdenství, Bože.