•  
  Duše Kristova, posvěť mě

  Modlitba, kterou se modlil i sv. Ignác z Loyoly

  Duše Kristova, posvěť mě, 

  Tělo Kristovo, uzdrav mě,

  Krvi Kristova, napoj mě,

  Vodo z boku Kristova, obmyj mě, 

  Umučení Kristovo, síliž mě,

  Ježíši Dobrý, vyslyš mě,

  ve své Rány ukryj mě,

  odloučit nedej od sebe,

  úkladů zlého uchraň mě, 

  v hodině smrti navštiv mě,

  přijíti k sobě přikaž mě,

  se svatými ať chválím Tě,

  na nebi věčně.

  Amen

 •  
  Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nebylo slýcháno

  Modlitba sv. Bernarda

  Pamatuj, Láskyplná Panno Maria,

  že od věků nebylo slýcháno,

  abys opustila toho,

  kdo se utíkal pod Tvou ochranu,

  kdo vzýval Tvou moc,

  kdo prosil o Tvou přímluvu.

  V této důvěře se také já k Tobě utíkám,

  Panno pannen a Matko,

  k Tobě přicházím, před Tebou stojím,

  já kající hříšník.

  Dobrá Matko Vtěleného Slova,

  neodvracej se od mých slov,

  ale slyš je a vyslyš.

  Amen.

   

 •  
  Velebí má duše Pána (Magnificat)

  Chvalozpěv Panny Marie

  Velebí má duše Hospodina
  a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
  Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
  že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
  A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
  Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
  Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
  hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
  Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
  jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

 •  
  K Pražskému Jezulátku

  Od P. Cyrila od Matky Boží

  »Ó, Ježíšku, Tobě se vzdávám,

  na přímluvu Tvé Matičky žádám:

  v nouzi mi pomoz a dej mi Sebe,

  hle, já pevně věřím, Pane, v Tebe!

  Že mi Tvoje milost vezdy přispěje,

  to jest má jediná v žití naděje.«

  »Že jsem Tebe hněval, trpce lituji,

  z plna srdce svého Tebe miluji.

  Ó, Ježíšku můj, k pomoci mi spěj,

  k setrvání mi hojnou sílu dej!

  Chci se v pravdě polepšiti,

  nikdy více nehřešiti,

  Tvou chci já být obětí,

  z lásky k Tobě trpěti.«

  »Můj Ježíšku, Tebe jen miluji,

  navždy se Ti celý dnes věnuji.

  Pro lásku však Tvoji, Spasiteli,

  srdce část i druhu dám, i nepříteli.

  Zbav mě trýzně mojí, dej mi Sebe,

  za to s pokorou, hle, prosím Tebe.«

  Dej, bych s Tebou, s Josefem, s Tvou milou Máti,

  na radosti věčné mohl účast bráti!

  Amen.

 •  
  Ranní modlitba posledních Optinských starců

  Pane, dej abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese tento den.
  Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle;
  každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
  Všechny zprávy, které během dne obdržím,
  mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,
  že ve všem je Tvá svatá vůle.
  Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám,
  veď moje myšlenky a city.
  Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,
  abych zapomněl, že všechno jsi seslal Ty.
  Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,
  abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
  Pane, dej mi překonat tíhu nového dne
  a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
  Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
  Amen.